REGULAMIN PROMOCJI
"WYBIERAMY TERMINALE"PARTNERZY AKCJI:

§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Wybieramy terminale” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej urządzeń fiskalnych NOVITUS i ELZAB wraz z usługami PayTel, które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 5 (dalej: „Promocja”).

2. Promocja skierowana jest do Przedsiębiorców, którzy zawrą umowę z PayTel w ramach Programu Polska Bezgotówkowa i zainstalują terminale do 31 grudnia 2020 oraz w okresie od 2 listopada 2020 do 30 czerwca 2021 zakupią urządzenia fiskalne marek NOVITUS lub ELZAB.

3. Premia dotyczy maksymalnie 3 terminali lub/i PIN-padów na jednego Uczestnika, z którym PayTel zawrze umowy w ramach Programu Polska Bezgotówkowa oraz 3 dowolnych urządzeń fiskalnych zakupionych przez tego Uczestnika.

4. COMP jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Nagrodą w promocji „Wybieramy terminale” jest premia pieniężna (dalej: „Premia”) w kwocie 200 PLN (słownie: dwieście złotych), przyznawana każdemu Uczestnikowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.

6. Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 30.06.2021 z możliwością przedłużenia.


§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji – Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 795 470,00 złotych (dalej: „COMP”).

2. Uczestnik – przedsiębiorca, który w ramach własnej działalności gospodarczej wykonuje sprzedaż lub świadczy usługi ewidencjonowane przy użyciu Urządzeń fiskalnych marki NOVITUS lub ELZAB.

3. Fundacja Polska Bezgotówkowa - Fundacja powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez Fundatora, Ministerstwo Rozwoju, Visa Europe Management Services Limited Sp. Z o.o. (Oddział w Polsce) oraz Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

4. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Program mający na celu zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania (dalej: „Program Polska Bezgotówkowa”).

5. Urządzenia fiskalne – kasy lub drukarki fiskalne marki NOVITUS lub ELZAB, współpracujące z terminalem lub PIN-padem PayTel w celu rozliczania transakcji bezgotówkowych realizowanych między innymi kartami płatniczymi.

6. PayTel Spółka Akcyjna - Krajowa Instytucja Płatnicza, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.), która świadczy usługi w zakresie instalacji terminali płatniczych lub PIN-padów oraz usługi rozliczania transakcji bezgotówkowych przy użyciu tych urządzeń (dalej: „PayTel”).

7. Autoryzowany Przedstawiciel – przedsiębiorca, który ma zawarte umowy z COMP SA lub ELZAB SA i jest uprawniony do sprzedaży Urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń.

8. Rejestracja w Promocji – wprowadzenie przez Uczestnika w terminie do 31 grudnia 2020 wszystkich niezbędnych danych oraz udzielenie zgód w formularzu rejestracyjnym udostępnionym na stronie: wybieramyterminale.pl/rejestracja

9. Wniosek o wypłatę Premii – wprowadzenie przez Uczestnika w terminie do 30 czerwca 2021 wszystkich niezbędnych danych w formularzu wypłaty premii, udostępnionym pod unikalnym linkiem, wysyłanym do Uczestnika w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację w Promocji.

10. Okres Weryfikacji – termin do 30 dni, licząc od daty przesłania wniosku o wypłatę premii, w którym dokonane zostanie sprawdzenie danych, złożonych oświadczeń i wyjaśnienie nieprawidłowości danych zawartych w formularzu oraz ew. reklamacji, kończący się przyznaniem lub odmową prawa do Premii.

11. Premia – świadczenie pieniężne w wysokości 200 zł przysługujące Uczestnikowi w przypadku spełnienia wszystkich warunków niniejszej Promocji za każdą parę urządzeń składającą się z zakupionego urządzenia fiskalnego ELZAB lub NOVITUS i terminala lub/i PIN-pada PayTel z zastrzeżeniami, o których mowa §1.ust.3 oraz §3 ust.5.

12. ID zgłoszenia – unikalny numer nadawany podczas rejestracji Uczestnika w Promocji, wymagany do złożenia Wniosku o wypłatę premii. Znajduje się w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację Uczestnika w Promocji.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. W okresie od 1 do 31 grudnia 2020 zawarł umowę z PayTel oraz zainstalował w tym czasie terminal płatniczy lub/i PIN-pad dostarczony przez PayTel,
b. Zakwalifikował się do Programu Polska Bezgotówkowa,
c. Kupił w okresie od 2 listopada 2020 do 30 czerwca 2021 dowolne Urządzenie fiskalne marki ELZAB lub/i NOVITUS u Autoryzowanego Przedstawiciela,
d. Prawidłowo i w terminie dokonał rejestracji w Promocji na stronie wybieramyterminale.pl/rejestracja
e. Prawidłowo i w terminie wypełnił wniosek o wypłatę Premii poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych wskazanych w formularzu wniosku, dostępnym pod unikalnym linkiem, wysyłanym do Uczestnika w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację w Promocji.

2. Uczestnik wypełniając formularz za pośrednictwem strony: wybieramyterminale.pl/rejestracja akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przekazanie danych do PayTel w celu weryfikacji prawa do Premii.

3. Warunki uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa określone są przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz dostępne na stronie www, pod adresem: https://polskabezgotowkowa.pl/#faq

4. Wypełnianie i przesyłanie formularzy jest możliwe wyłącznie w okresach wskazanych w Par.1.pkt.8 oraz 9. Po tych terminach formularze nie będą dostępne.

5. Z promocji wyłączone są wszystkie terminale, które zostały zgłoszone wcześniej do promocji „Kasa za terminale” (kasazaterminale.pl).
§ 4
Zasady przyznawania Premii


1. Uczestnik uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie warunki wymienione w §3.
2. Aby zrealizować swoje prawo do Premii Uczestnik obowiązkowo wypełnia najpierw zgłoszenie do Promocji, a następnie formularz wniosku o wypłatę Premii w serwisie internetowym wybieramyterminale.pl Czynności te wymagają podania następujących informacji:

Zgłoszenie do Promocji / wybieramyterminale.pl/rejestracja
a. Nazwa przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
b. NIP przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
c. Adres przedsiębiorstwa uczestniczącego w Promocji,
d. Imię i nazwisko osoby wypełniającej zgłoszenie i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa
e. Dane kontaktowe: adres e-mail oraz nr telefonu,
f. Numer terminala TVID umieszczony na terminalu lub/i PIN-padzie,
g. Data instalacji terminala lub/i PIN-pada,

Wniosek o wypłatę Premii
h. Marka, model i nr unikatowy zakupionego Urządzenia fiskalnego,
i. Data zakupu Urządzenia fiskalnego,
j. Numer NIP Autoryzowanego Przedstawiciela marki Elzab i/lub Novitus
k. Nr firmowego rachunku bankowego, na który zostanie przekazana Premia,

Dostęp do formularza wniosku o wypłatę premii wymaga użycia unikalnego linku, wysyłanego do Uczestnika w wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację w Promocji.
3. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i formularza wniosku o przyznanie Premii oraz podanie danych niezbędnych do wypłaty Premii, określonych szczegółowo w formularzach, a następnie potwierdzenie ich poprzez akceptację przesłanych wiadomości e-mail jest warunkiem niezbędnym dla wypłaty Premii.

4. Za prawidłowość danych podanych w formularzach odpowiada Uczestnik zgodnie z oświadczeniami zawartymi w tych formularzach.

5. Dane z formularza podlegają weryfikacji przez Organizatora i PayTel, przy udziale Uczestnika, w Okresie Weryfikacji.

6. Po weryfikacji każdego wypełnionego formularza Organizator prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail wiadomość zawierającą komplet danych wprowadzonych do tego formularza, celem umożliwienia Uczestnikowi sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych, w tym w szczególności poprawności nr rachunku bankowego. Brak zastrzeżeń ze strony Uczestnika odnośnie danych przesłanych do weryfikacji w Okresie Weryfikacji skutkuje tym, że Premia zostanie nieodwołalnie przekazana na numer rachunku bankowego podany w formularzu. Brak potwierdzenia przez Uczestnika zawartych w wiadomości e-mail danych może skutkować odmową rejestracji w Promocji lub odrzuceniem wniosku o wypłatę Premii.

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że w formularzu są błędy, Organizator poinformuje o konieczności ponownego wypełnienia formularza lub jego uzupełnienia lub odmówi przyznania Premii z uwagi na nieusunięcie błędów bądź nieprawdziwość danych.

8. W terminie do 14 dni po Okresie Weryfikacji danych z formularza Użytkownik otrzyma przelew kwoty 200 zł tytułem Premii na wskazany rachunek bankowy.

9. Premia stanowi przychód Uczestnika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz rozliczeniu przez Uczestnika.

10. Podanie przez Uczestnika błędnych danych w formularzu, przede wszystkim nr NIP, nr seryjnego Urządzenia fiskalnego oraz numeru terminala TVID skutkuje nie przyznaniem Premii.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkownika błędnego numeru rachunku bankowego i w wyniku tego przekazania Premii na niewłaściwy rachunek.


§ 5
Postanowienia końcowe
1. Promocja niniejsza jest związana z promocją Programu Polska Bezgotówkowa i jej warunki uzależnione są od zasad ogłaszanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. W przypadku gdy zasady Programu Polska Bezgotówkowa ulegną zmianie, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do aktualnych warunków promocji Programu Polska Bezgotówkowa.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie wybieramyterminale.pl Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad oraz wysokości Premii. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie wybieramyterminale.pl w formie Aneksu do Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, 1 grudnia 2020r.