JEŚLI JESTEŚ AUTORYZOWANYM PARTNEREM ELZAB LUB NOVITUS ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE i WPROWADZ DANE TERMINALI ZAINSTALOWANYCH W RAMACH PROGRAMU POLSKA BEZGOTÓWKOWA

ODBIERZ PREMIĘ
ZA KAŻDY TERMINALPARTNERZY AKCJI:

ZALOGUJNIE PAMIĘTAM HASŁA

Jeśli zapomniałeś Twojego hasła, możesz je w każdej chwili zresetować i ustawić od nowa. Na adres e-mail zarejestrowany podczas zakładania konta wyślemy specjalną wiadomość, która pozwoli Ci na zmianę hasła. Jeśli nie uda Ci się zresetować hasła lub nie otrzymasz od nas e-maila, napisz do nas wiadomość: kontakt@wybieramyterminale.pl. Pamiętaj, że w Promocji możesz zarejestrować tylko jedno konto powiązane z Twoim numerem NIP. Próba rejestracji kolejnego konta zostanie zablokowana.

KROK PO KROKU
INSTRUKCJA DLA PARTNERA

  1. Instaluj u Twoich klientów jak najwięcej terminali PAYTEL w ramach programu Polska Bezgotówkowa do dnia 31 grudnia 2020. Za każdy taki terminal, który zainstalujesz i potem do 15 stycznia 2021 zarejestrujesz na swoim koncie, otrzymasz premię 100zł.
  2. Aby zarejestrować zainstalowane przez Ciebie terminale, musisz najpierw założyć konto. To prosta procedura, która zajmie Ci mniej niż 3 minuty. Pamiętaj, że w Promocji możesz zarejestrować tylko jedno konto powiązane z Twoim numerem NIP. Próba rejestracji kolejnego konta zostanie zablokowana. Najlepiej aby kontem zarządzała jedna osoba, która zadba o wpisanie wszystkich terminali kwalifikujących się do Promocji.
  3. Wprowadź uważnie dane do formularza rejestracyjnego, zaznacz wymagane zgody i ustal Twoje hasło do konta. Pamiętaj, że na podany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Na ten sam adres będą przesyłane potem wszystkie informacje i potwierdzenia związane z wnioskiem o wypłatę Premii. Nie ma możliwości zmiany adresu e-mail związanego z Twoim kontem.
  4. Po zalogowaniu do Twojego formularza, będziesz widział wprowadzone wcześniej dane Twojej firmy oraz pola do dodawania kolejnych terminali w Promocji. Możesz dodać dowolną ilość terminali PAYTEL, które zainstalowałeś u klientów. Formularz będzie otwarty do dnia 15 stycznia 2021.
  5. Na dole formularza zobaczysz aktualne zestawienie wszystkich zgłoszonych na dany dzień terminali, ich numery TVID i nr NIP ich użytkowników oraz status każdego z terminali. W ten sposób sprawdzisz, które terminale zakwalifikowały się już do Promocji, które wciąż są weryfikowane, a które zostały odrzucone. W formularzu znajdziesz także aktualnie naliczoną wysokość Premii dla Twojej firmy.
  6. Gdy wprowadzisz już wszystkie terminale, które zainstalowałeś w okresie Promocji, możesz użyć przycisku WNIOSKUJ o PREMIĘ, spowoduje to wysłanie wniosku i naliczenie łącznej premii, a na Twój adres e-mail zostanie przesłana wiadomość z ostatecznie wyliczoną kwotą premii i Twoim numerem rachunku bankowego do potwierdzenia. Zweryfikuj dokładnie dane w przesłanej wiadomości e-mail i koniecznie potwierdź klikając odpowiedni przycisk. Bez Twojego potwierdzenia nie wypłacimy Premii.
  7. WNIOSEK o PREMIĘ może być wysłany tylko jeden raz i spowoduje zablokowanie możliwości rejestrowania kolejnych terminali! Aby uniknąć przedwczesnego wysłania niekompletnych Wniosków o PREMIĘ, funkcja ta zostanie aktywowana dopiero od 1 stycznia 2021. Wcześniej przycisk w formularzu będzie nieaktywny. Zanim klikniesz, upewnij się, że wprowadziłeś wszystkie terminale.
  8. Po otrzymaniu Twojego potwierdzenia i ewentualnym skorygowaniu błędów, wykonamy przelew na wskazane przez Ciebie konto firmowe. Pamiętaj, że Premia stanowi przychód Autoryzowanego Partnera i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz samodzielnemu rozliczeniu przez Partnera. Każdy Partner we własnym zakresie jest odpowiedzialny za dokonanie odpowiedniego rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Organizator nie wystawia żadnych dodatkowych dokumentów ani not księgowych związanych z wypłaceniem Premii.
  9. Pamiętaj, że także Twoi klienci mogą otrzymać premię za terminale PAYTEL, które zainstalowałeś u nich do 31 grudnia 2020, pod warunkiem że dokonają zakupu urządzenia fiskalnego ELZAB lub NOVITUS do dnia 30 czerwca 2021. Muszą jednak zgłosić udział w Promocji najpóźniej do 31 grudnia 2020 w formularzu rejestracyjnym uruchomionym dla klientów końcowych. Zachęcaj Twoich klientów aby zgłaszali się po Premię, informuj ich o możliwości uzyskania nawet do 600zł na ich konto. To ważne aby nie mylić obu promocji i stosować odpowiednie Regulaminy oraz Formularze. Promocja dla Autoryzowanych Partnerów w całości obsługiwana jest przez zakładkę DLA PARTNERÓW, wszystkie inne zakładki na tej stronie są adresowane wyłącznie do klientów końcowych.
  10. Masz pytania, wątpliwości lub zauważyłeś błędy w Twoim formularzu lub podczas rejestracji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@wybieramyterminale.pl postaramy się odpowiedzieć na każde przesłane pytanie. Zapraszamy do Promocji „Wybieramy terminale”.
REGULAMIN DLA PARTNERA

ROZWIŃ
Regulamin Promocji „Wybieramy terminale”
dla Autoryzowanych Partnerów


§ 1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin promocji „Wybieramy terminale” (dalej: „Regulamin”) określa zasady udziału, w tym warunki sprzedaży premiowej terminali płatniczych PayTel przez Autoryzowanych Partnerów marki Novitus i Elzab (dalej: „Autoryzowany Partner”), które należy spełnić, aby otrzymać premię opisaną dalej w ust. 5 (dalej: „Promocja”).

2. Promocja skierowana jest do Autoryzowanych Partnerów, którzy zainstalują u klientów w okresie promocji, tj. od 1 do 31 grudnia 2020, terminale płatnicze PayTel w ramach wsparcia Programu Polska Bezgotówkowa.

3. Premia dotyczy każdego zainstalowanego terminala płatniczego PayTel w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. Z promocji wyłączone są jednak terminale, które zostały wcześniej zarejestrowane w promocji „Kasa za terminale”.

4. COMP jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO) oraz aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Nagrodą w promocji „Wybieramy terminale” jest premia pieniężna (dalej: „Premia”) w kwocie 100 PLN (słownie: sto złotych), za każdy zainstalowany terminal płatniczy PayTel, przyznawana każdemu Autoryzowanemu Partnerowi, który spełni warunki Promocji, o których mowa w §3 i §4 niniejszego Regulaminu.

6. Czas trwania Promocji: od dnia jej ogłoszenia do dnia 31.12.2020 z możliwością jej przedłużenia.


§ 2
Definicje


1. Organizator Promocji – Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037706, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 522-00-01-694 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 14 795 470,00 złotych (dalej: „COMP”).

2. Fundacja Polska Bezgotówkowa - Fundacja powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez Fundatora, Ministerstwo Rozwoju, Visa Europe Management Services Limited Sp. Z o.o. (Oddział w Polsce) oraz Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

3. Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego – Program mający na celu zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania (dalej: „Program Polska Bezgotówkowa”).

4. PayTel Spółka Akcyjna - Krajowa Instytucja Płatnicza, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 ze zm.), która świadczy usługi w zakresie instalacji terminali płatniczych lub PIN-padów oraz usługi rozliczania transakcji bezgotówkowych przy użyciu tych urządzeń (dalej: „PayTel”).

5. Autoryzowany Partner – przedsiębiorca, który ma zawarte umowy z COMP SA lub ELZAB SA i jest uprawniony do sprzedaży Urządzeń fiskalnych i/lub serwisowania tych urządzeń.

6. Okres Weryfikacji – termin do 14 dni, licząc od daty przesłania formularza, w którym dokonane zostanie sprawdzenie danych, złożonych oświadczeń i wyjaśnienie nieprawidłowości danych zawartych w formularzu oraz ew. reklamacji, kończący się przyznaniem lub odmową prawa do Premii.

7. Premia – świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł przysługujące Autoryzowanemu Partnerowi w przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszej Promocji za każdy terminal płatniczy PayTel z zastrzeżeniem, o którym mowa §1.ust. 3.


§ 3
Zasady uczestnictwa w Promocji


1. W Promocji może wziąć udział każdy Autoryzowany Partner, który łącznie spełnia następujące warunki:

a. W okresie trwania Promocji zainstalował terminale płatnicze lub/i PIN-pady PayTel w ramach umowy zawartej przez użytkownika terminala z firmą PayTel,
b. Zainstalowane terminale zostały zakwalifikowane do Programu Polska Bezgotówkowa,
c. Prawidłowo założył konto oraz wypełnił zgłoszenie poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych zawartych w formularzu dostępnym na stronie: wybieramyterminale.pl/dla-partnerow

2. Autoryzowany Partner wypełniając formularz za pośrednictwem strony: wybieramyterminale.pl/dla-partnerow akceptuje Regulamin oraz wyraża zgodę na przekazanie danych do PayTel w celu weryfikacji prawa do Premii.

3. Warunki uczestnictwa w Programie Polska Bezgotówkowa określone są przez Fundację Polska Bezgotówkowa oraz dostępne na stronie www, pod adresem: https://polskabezgotowkowa.pl/#faq

4. Wypełnianie i przesyłanie formularzy możliwe jest do 15 dni od daty zakończenia okresu promocji. Po tym dniu formularze nie będą przyjmowane.
§ 4
Zasady przyznawania Premii


1. Autoryzowany Partner uzyska prawo do Premii, jeśli spełni łącznie warunki wymienione w §3.

2. Aby zrealizować swoje prawo do Premii, Autoryzowany Partner wypełnia formularz na stronie wybieramyterminale.pl/dla-partnerów, zawierający informacje niezbędne do przekazania Premii:

a. Nazwa Autoryzowanego Partnera uczestniczącego w Promocji,
b. NIP Autoryzowanego Partnera uczestniczącego w Promocji,
c. Adres Autoryzowanego Partnera uczestniczącego w Promocji,
d. Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz i uprawnionej do reprezentowania zgłaszanego przedsiębiorstwa
e. Dane kontaktowe: adres e-mail oraz nr telefonu,
f. Nr firmowego rachunku bankowego na który zostanie przekazana Premia,
g. Numer terminala TVID umieszczony na terminalu lub/i PIN-padzie,
h. Data instalacji terminala lub/i PIN-pada,
i. NIP klienta, u którego dokonano instalacji terminala lub/i PIN-pada
3. Prawidłowe wypełnienie formularza i podanie danych niezbędnych do wypłaty Premii, określonych szczegółowo w formularzu, jest warunkiem wypłaty Premii.

4. Za prawidłowość danych podanych w formularzu odpowiada Autoryzowany Partner zgodnie z oświadczeniami zawartymi w formularzu. W Promocji każdy Autoryzowany Partner może posiadać tylko jedno założone konto i zgłosić tylko jeden wniosek o wypłatę Premii. Wysłanie takiego wniosku blokuje możliwość dodawania kolejnych terminali.

5. Dane z formularza podlegają weryfikacji przez Organizatora, przy udziale Autoryzowanego Partnera, w Okresie Weryfikacji.

6. Po weryfikacji danych każdego zgłaszanego terminala i/lub PIN-pada z formularza Organizator prześle na podany przez Autoryzowanego Partnera adres e-mail, wiadomość zawierającą komplet danych wprowadzonych do tego formularza, celem umożliwienia Autoryzowanemu Partnerowi sprawdzenia poprawności podanych danych w tym w szczególności poprawności nr rachunku bankowego. Brak zastrzeżeń ze strony Autoryzowanego Partnera odnośnie danych przesłanych do weryfikacji w Okresie Weryfikacji skutkuje tym, że Premia zostanie nieodwołalnie przekazana na numer rachunku bankowego podany w formularzu. Brak potwierdzenia przez Autoryzowanego Partnera zawartych w wiadomości e-mail danych może skutkować odrzuceniem zgłaszanego formularza.

7. Jeżeli w trakcie weryfikacji okaże się, że w formularzu są błędy, Organizator poinformuje o konieczności ponownego wypełnienia formularza lub jego uzupełnienia lub odmówi przyznania Premii z uwagi na nieusunięcie błędów bądź nieprawdziwość danych.

8. W terminie do 14 dni po zamknięciu dostępu do formularza wg zapisów §3.ust.4, Autoryzowany Partner otrzyma na wskazany rachunek bankowy jednorazowy przelew Premii, stanowiący iloczyn kwoty 100 zł oraz ilości zgłoszonych i poprawnie zweryfikowanych terminali płatniczych i/lub PIN-padów PayTel.

9. Premia stanowi przychód Autoryzowanego Partnera i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz rozliczeniu przez Autoryzowanego Partnera.

10. Podanie przez Autoryzowanego Partnera błędnych danych w formularzu, numerów terminala TVID może skutkować nie przyznaniem Premii za dany terminal.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Autoryzowanego Partnera błędnego numeru rachunku bankowego i w wyniku tego przekazania Premii na niewłaściwy rachunek.


§ 5
Postanowienia końcowe


1. Promocja niniejsza jest związana z promocją Programu Polska Bezgotówkowa i jej warunki uzależnione są od zasad ogłaszanych przez Fundację Polska Bezgotówkowa. W przypadku gdy zasady Programu Polska Bezgotówkowa ulegną zmianie, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w celu dostosowania go do aktualnych warunków promocji Programu Polska Bezgotówkowa.

2. Regulamin obowiązuje od chwili jego publikacji na stronie wybieramyterminale.pl/dla-partnerów, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w zakresie czasu trwania promocji, zmiany zasad oraz wysokości Premii. Zmiany obowiązywać będą od czasu ich publikacji na stronie wybieramyterminale.pl/dla-partnerów.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.


COMP SA, Warszawa, 1 grudnia 2020r.